Aardbevingsschade?

Door: skjuristen | 11 mei 2020

U herkent het wel, u woont in Veendam, Pekela, Winschoten of elders in de provincie Groningen waar de aardbevingsproblematiek een minder grote rol lijkt te spelen. Toch hoort u van familie, vrienden, collega’s dat zij scheuren in hun woningen en/of bedrijfspanden hebben geconstateerd, misschien heeft u zelf ook scheurvorming herkend. Wat te doen? Procedures lijken lang en ingewikkeld, maar u heeft ook iets gehoord over de TCMG, ruimhartige toekenning en omkering van bewijslast. SK Juristen praat u bij…

Scheurvorming

Om bij het begin te beginnen is het van belang om uw woning goed op scheuren te onderzoeken, ook als u niet in het ‘klassieke’ aardbevingsgebied woont. Indien u één of meerdere scheuren gevonden heeft dan kan het zo zijn dat deze scheuren aan (gevolgen van) aardbevingen te relateren zijn. Vaak horen wij van bewoners dat zij niet zeker weten of er wel degelijk sprake is van aardbevingsschade en hebben zij geen zin hebben in lange procedures met dure deskundigen. Vervolgens wordt vaak besloten om geen melding van mogelijke aardbevingsschade te doen. Alhoewel dit altijd een persoonlijke afweging blijft valt hier op drie cruciale punten iets tegenin te brengen.

  1. Ik weet niet zeker of de gevonden scheuren aan aardbevingen gerelateerd kunnen worden.

Gedupeerden behoren op een goede manier zonder overbodige bureaucratie een schadevergoeding te krijgen voor het geleden nadeel (in deze blog fysieke aardbevingsschade (scheuren in de muren, vloeren e.d.)). In het verleden was het zo dat u zelf aan diende te tonen dat de gevonden scheuren door (de gevolgen van) aardbevingen veroorzaakt waren. Dat was een behoorlijke opgave met als gevolg dat de uitgekeerde vergoedingen te wensen over liet en veel mensen daarom afzagen van een aanvraag. Sinds de inwerkingtreding van het wettelijk bewijsvermoeden is het echter zo dat de wederpartij moet aantonen dat er geen sprake is van aardbevingsschade voordat een eventuele claim kan worden afgewezen. Concreet houdt dit in dat als u een vermoeden heeft van aardbevingsschade, het altijd van belang is om dit bij de TCMG te melden. Indien de scheuren geen evident andere oorzaak hebben, worden zij in beginsel als aardbevingsschade gekwalificeerd en zullen de herstelkosten betaald worden.

2. Ik heb geen zin in langslepende procedures met veel deskundigen, dit levert te veel stress op.

Veel procedures kennen inderdaad een lange doorlooptijd al is er een behoorlijke inhaalslag gemaakt. De duur van de procedure wordt met name bepaald door een eventueel opgelopen achterstand door de TCMG (die achterstand wordt minder groot) en de voortvarendheid waarmee de aanvrager (u) alle relevante documentatie aanlevert. Bij dit laatste kunnen wij u kosteloos begeleiden (waarover hieronder meer) zodat zowel de duur van de procedure verkort kan worden en stress niet noodzakelijk is.

3. Begeleiding is duur met een onzeker resultaat, ik kan/wil de procedure niet zelf voeren en wil geen extra kosten maken.

In het algemeen wordt aangenomen dat professionele begeleiding duur is. Omdat de uitkomsten van een aanvraag niet vooraf vaststaan heeft dat tot gevolg dat vaak (onnodig) wordt afgezien van de inschakeling van een eigen deskundige. Alhoewel er veel eigen initiatieven zijn ontwikkeld om de kosten zo laag mogelijk te houden blijft het van belang te vermelden dat onze begeleiding kosteloos voor u is (zie verderop in deze blog).

Het aanvraagproces

Om bij het begin te beginnen dient contact te worden gezocht met de TCMG waarbij een melding van de schade wordt gedaan. Dit gaat veelal gepaard met een aantal foto’s van de scheuren die u geconstateerd heeft. Nadat deze melding in behandeling is genomen schakelt de TCMG een schadeexpert in die uw woning volledig opneemt (hij of zij kijkt niet enkel naar de door u genoemde scheuren, maar bekijkt het hele pand van binnen en buiten). Gezien de actuele coronamaatregelen experimenteert de TCMG momenteel met een opname op afstand. Met uw smartphone, tablet, laptop kunt u een videoverbinding maken met de schade-expert en samen met u loopt de expert virtueel door uw woning.

Nadat de woning is opgenomen volgt een deskundigenrapport (deze fase kan enige tijd in beslag nemen). Tot dit moment is het proces tamelijk procedureel van aard en is het met name van belang om tijdig alle relevante documenten aan te leveren. Dit neemt niet weg dat dit een belangrijke fase is omdat de aangeleverde documentatie een belangrijk onderdeel van het uiteindelijke deskundigenrapport uit zal maken.

De uitkomsten van een deskundigenrapport zijn grofweg in drie categorieën onder te verdelen:

  1. Alle schade wordt als aardbevingsschade erkend.
    Dit betekent niet automatisch dat u zonder meer akkoord zou moeten gaan met de uitkomsten van het rapport. Het is bijvoorbeeld van belang om te bekijken of de schadebegroting daadwerkelijk overeenkomt met de verwachte herstelkosten. Daarnaast kan een aanbevolen herstelmethode niet wenselijk zijn. Indien muurankers in een woning geplaatst moeten worden om de woning te verstevigen is daarmee de schade vanuit fysiek oogpunt mogelijk hersteld, dit neemt niet weg dat zonder aardbevingsschade u een niet aangetaste muur had gehad waarvan het aanzicht nu is verslechterd.
  2. De schade wordt gedeeltelijk erkend
    Hierbij geldt dezelfde redenering als onder punt 1 met dien verstande dat een gedeelte van de schade is afgewezen. Dit betekent concreet dat de TCMG aangeeft dat zij kan bewijzen dat een deel van de scheuren niet door aardbevingen zijn veroorzaakt. Het is daarbij van belang om de argumentatie te bekijken en te zien of dit de enkele verklaring voor de schade kan zijn. Soms bestaat enkel een vermoeden dat bepaalde schades niet door aardbevingen zijn veroorzaakt maar is het zeer goed mogelijk dat niet kan worden uitgesloten dat er wel degelijk aardbevings(gerelateerde)omstandigheden een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de schade.
  3. De schade wordt geheel afgewezen
    Als alle schade wordt afgewezen zal door de schade expert zeer duidelijk aangegeven moeten worden wat de exacte oorzaak is van de scheuren en mag geen enkele andere omstandigheid die niet is beschreven hebben bijgedragen aan deze scheurvorming. Wij werken veel samen met bouwkundig specialisten aan wie wij dergelijke rapporten voorleggen om hier een eigen oordeel over te kunnen vormen. Veelal zal in deze situaties een mogelijkheid bestaan om in een zienswijze bezwaar te maken tegen een aantal cruciale redeneringen waardoor het voorzienbaar wordt dat (een deel van) de schade alsnog als aardbevings(gerelateerde)schade bestempeld kan worden.

De zienswijze

Nadat u een rapport heeft ontvangen heeft u de mogelijkheid om binnen zes weken een zienswijze naar voren te brengen als u het met bepaalde onderdelen uit het rapport niet eens bent. Als u het met bepaalde onderdelen uit het rapport niet eens bent is het altijd aan te raden om dit te doen. Een veelvoorkomend misverstand is dat door het indienen van een zienswijze er risico op vermindering van het schadebedrag bestaat. Omdat de procedure bij de TCMG bestuursrechtelijk van aard is geldt echter het klassieke beginsel van het verbod op “reformatio in peius”. In gewoon Nederlands betekent dit dat u niet slechter mag worden van bezwaar en beroep. Het indienen van een zienswijze gaat weliswaar vooraf aan een besluit maar wat ons betreft is het aannemelijk dat dit beginsel ook in de fase voorafgaand aan het besluit te gelden heeft. In ieder geval zijn ons geen voorbeelden bekend waarbij het indienen van een zienswijze tot een verslechtering voor de aanvrager heeft geleid. De bevindingen uit het deskundigenrapport blijven dus van kracht tenzij door de zienswijze wordt geoordeeld dat de bevindingen daadwerkelijk onterecht nadelig voor u waren waarna een ‘verbeterd’ rapport zal worden gemaakt. Kortom: u wordt er niet slechter van.

Als wij een rapport ontvangen dan wordt deze altijd op twee verschillende manieren beoordeeld, zowel vanuit bouwkundig als vanuit juridisch oogpunt. In samenwerking met bouwkundigen wordt gekeken in hoeverre de bevindingen van de schade-expert plausibel zijn. Is de schade goed
beoordeeld? Klopt de beargumentering omtrent de oorzaak? Zijn er andere oorzaken denkbaar? Zijn de begrote herstelkosten reëel? Is de herstelmethode reëel? Bent u na herstel volgens de aanbevolen herstelmethode ook daadwerkelijk schadeloos gesteld? Vanuit juridisch oogpunt worden deze bevindingen geanalyseerd en verder uitgewerkt in een zienswijze. Hierbij wordt het beschikbare juridische instrumentarium zoveel mogelijk benut om uw zienswijze kracht bij te zetten met als uiteindelijke doel om u daadwerkelijk volledig schadeloos te stellen. Het beste van alles, u betaalt niets!

De kosten

Alles goed en wel horen wij u denken, wij zijn een commercieel bedrijf en er moet geld verdiend worden. Dit is juist, onder strikte voorwaarden kan een vergoeding voor deskundige bijstand bij de TCMG verkregen worden. Alhoewel deze vergoeding pas na het uitbrengen van het deskundigenrapport kan worden verkregen en enkel als er sprake is van aardbevingsschade, zijn wij desondanks van mening dat er veel valt te winnen in de voorafgaande fase. Wij begeleiden u daarom graag van A tot Z waarbij wij het risico dragen dat de kosten mogelijk niet vergoed worden. Voor u heeft dit als bijkomend voordeel dat er niet getwijfeld hoeft te worden aan onze onafhankelijkheid. Uw belang is ons belang!

Conclusie

Het heeft altijd zin om een melding van vermoedelijke aardbevingsschade te doen. U hoeft zelf niet aan te tonen dat de gevonden scheuren daadwerkelijk het gevolg zijn van aardbevingen en wij begeleiden u kosteloos van A tot Z om op een goede manier schadeloos gesteld te worden. Heeft u vragen of bent u enthousiast geraakt, neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bovenstaande blog is van algemene aard en kan niet worden opgevat als een op maat gemaakt juridisch advies. Heeft u een persoonlijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw specifieke situatie te bespreken.