viewBox="0 0 1090.854 610">

Privacyverklaring

Versie mei 2018 – Geen vorige versies

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door SK Juristen in verband met de diensten die door deze onderneming wordt aangeboden. Meer informatie over SK Juristen kunt u vinden op www.skjuristen.nl. Hieronder valt ook informatie die offline wordt verzameld.

Deze Privacyverklaring geldt ook voor content zijnde aanbiedingen en advertenties van SK Juristen en producten of diensten die wij (of een derde namens ons) kunnen tonen op websites, platformen en applicaties van derden (‘sites van derden’) op basis van uw gebruikersinformatie van deze website. Deze websites hebben ook hun eigen Privacyverklaring en algemene voorwaarden. We raden u aan deze te lezen voordat u deze websites bezoekt.

U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in dit document. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met SK Juristen.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

1.1 SK Juristen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

1.2 Wanneer u SK Juristen inschakelt, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • UW NAAM, ADRES EN CONTACTGEGEVENS ZOALS UW TELEFOONNUMMER EN E-MAILADRES
 • DE REDEN VAN DE OPDRACHTVERSTREKKING
 • UW RELATIE TOT DE WEDERPARTIJ
 • INFORMATIE DIE RELEVANT IS TENEINDE DE GEGEVEN OPDRACHT GOED UIT TE KUNNEN VOEREN
 • OVERIGE INFORMATIE DIE U ACTIEF AAN ONS VERSTREKT

2. Toestemming

2.1 Door het gebruik van een website van SK Juristen, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en openbaar worden gemaakt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier wordt gebruikt, maak dan geen gebruik van de website en verstrek dan ook op geen andere manier informatie aan SK Juristen.

2.2 Wij zullen alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In de meeste gevallen zullen wij expliciet uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we toestemming afleiden uit uw acties en gedrag.

2.3 Wij kunnen u vragen om aanvullende toestemming te verlenen indien we die nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen. U bent niet verplicht om deze toestemming te verstrekken, maar als u besluit deze niet te geven kan

vervolgens uw deelname aan bepaalde activiteiten worden beperkt. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

3. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

3.1 We kunnen informatie rechtstreeks van u verzamelen wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt om informatie te ontvangen, applicaties gebruikt, een product of dienst van ons koopt, een enquête invult, een opmerking plaatst of om inlichtingen vraagt. Dit soort informatie die we rechtstreeks van u kunnen verzamelen zij onder andere uw:

 • VOOR- EN ACHTERNAAM
 • GESLACHT
 • GEBOORTEDATUM
 • GEBOORTEPLAATS
 • ADRESGEGEVENS
 • TELEFOONNUMMER
 • E-MAILADRES
 • OVERIGE PERSOONSGEGEVENS DIE U ACTIEF VERSTREKT BIJVOORBEELD IN CORRESPONDENTIE EN TELEFONISCH
 • LOCATIEGEGEVENS
 • GEGEVENS OVER UW ACTIVITEITEN OP ONZE WEBSITE
 • LIJST MET CONTACTGEGEVENS VAN DE KLANT VIA EEN APP
 • IP-ADRES
 • INTERNETBROWSER EN APPARAAT TYPE

3.2 Wij kunnen persoonsgegevens over u uit andere bronnen ontvangen. Dit kan onder meer informatie uit commercieel beschikbare bronnen zijn, zoals openbare databanken, ‘data-aggregators’, en informatie van derden. De soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen van dergelijke bronnen zijn onder andere uw:

 • NAAM
 • ADRES
 • LEEFTIJD
 • OPENBAAR BESCHIKBARE INFORMATIE, ZOALS ‘USER-GENERATED’ CONTENT, BLOGS EN BERICHTEN, ZOALS TOEGESTAAN DOOR DE WET
 • ONLINE ADVERTEREN

Afhankelijk van uw locatie kunnen er verschillende tools gebruikt worden om uw voorkeuren voor het ontvangen van persoonsgerichte advertenties in te stellen.

3.3 Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):

 • VOORLETTER(S), TUSSENVOEGSEL(S) EN ACHTERNAAM
 • ADRES
 • E-MAILADRES
 • ADRES VERKOCHTE WONING
 • DATUM DAT DE WONING (JURIDISCH) IS GELEVERD
 • TELEFOONNUMMER

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@skjuristen.nl, wij zullen deze informatie dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

5. Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verwerken uw persoonsgegevens meer specifiek, voor de volgende doelen:

 • U TE KUNNEN BELLEN INDIEN DIT NODIG IS OM ONZE DIENSTVERLENING UIT TE KUNNEN VOEREN
 • SK JURISTEN ANALYSEERT UW GEDRAG OP DE WEBSITE OM DAARMEE ONZE WEBSITE TE VERBETEREN EN ONS AANBOD VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN AF TE STEMMEN OP UW VOORKEUREN.
 • SK JURISTEN VOLGT UW SURFGEDRAG OVER VERSCHILLENDE WEBSITES WAARMEE WIJ ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN AFSTEMMEN OP UW BEHOEFTE.

6. Klikgedrag en bezoekgegevens

6.1 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

6.2 Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

6.3 Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op de sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie punt 9). Leest u de privacyverklaring van Facebook en Twitter (die regelmatig kan wijzigen) goed door om te zien wat Facebook en Twitter met uw persoonsgegevens doen en hoe deze informatie wordt verwerkt.

7. Bewaartermijn

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. De bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang wij ze bewaren.

8. Delen met anderen

SK Juristen verstrekt gegevens in beginsel niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. In kaart brengen websitebezoek

SK Juristen gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10. Beveiliging

SK Juristen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze (bevoegde) medewerkers op een ‘need-to-know’ basis. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@skjuristen.nl

11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@skjuristen.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. SK Juristen zal zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U hebt het recht ons te melden dat:

 • U NIET MEER DOOR ONS WILT WORDEN BENADERD
 • U EEN KOPIE WILT HEBBEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U HEBBEN
 • U WILT DAT WIJ UW PERSOONSGEGEVENS IN ONZE ADMINISTRATIE CORRIGEREN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN
 •  U MISBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS WILT MELDEN

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken.

12. Klachten

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de omgang met uw privacygegevens, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van SK Juristen.

13. Aanpassen Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.