Kinder- en partneralimentatie

Echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis en kan grote financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Indien partners (door middel van huwelijk of een geregistreerd partnerschap om welke reden dan ook uit elkaar gaan betekent dit niet dat zij daarmee ook hun financiële betrekkingen beëindigen. Dit ziet niet enkel op de verdeling van geld en goed maar ook op de onderhoudsverplichting die rechtstreeks voortvloeit uit de wet. In de themamaand echtscheiding berichten wij vandaag over de zaken rondom kinder- en partneralimentatie. Omdat de regels op 1 januari 2020 gaan veranderen, zullen wij met name aandacht besteden aan de veranderende regelgeving.

Wanneer bestaat er recht op partneralimentatie?

Op dit moment betaalt een ex-partner met de meeste (en bij voldoende) draagkracht twaalf jaren lang partneralimentatie tenzij u onderling andere afspraken maakt. Indien de partners geen kinderen hebben en korter dan vijf jaren gehuwd zijn geweest, dan is de wettelijke alimentatieduur beperkt tot de tijd dat u daadwerkelijk gehuwd bent geweest. Hier geldt echter ook dat er onderling andere afspraken gemaakt kunnen worden. Met de wet herziening partneralimentatie zal er vanaf 1 januari 2020 het nodige veranderen. Vanaf deze datum wordt de duur beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Hierop zijn echter een aantal uitzonderingen:

 • Indien de partners kinderen hebben die jonger zijn dan twaalf jaar, dan eindigt de alimentatie niet eerder dan wanneer het jongste kind twaalf jaren wordt. Dit is een aanvulling op de voorgaande regeling. Als het huwelijk bijvoorbeeld acht jaren heeft geduurd en het jongste kind tien jaren is. Dan geldt voor de algemene regeling een recht op alimentatie voor de duur van vier jaar. Dat het jongste kind na twee jaar de leeftijd van twaalf jaren bereikt, zorgt dan niet voor een verkorting van de duur.
 • Indien de partners vijftien jaren of lager gehuwd zijn en de alimentatieontvanger binnen tien jaren vanaf de scheiding een recht op AOW verkrijgt, dan loopt de partneralimentatie door tot op het moment dat het recht op AOW ontstaat.
 • Indien de partners vijftien jaren of lager gehuwd zijn en de ontvanger ouder is dan 50, dan heeft de ontvanger recht op tien jaar partneralimentatie.
 • Als de ontvangende partner opnieuw trouwt of samen gaat wonen, dan vervalt het recht op alimentatie.
 • Als de ontvangende partner meer gaat verdienen en daardoor in het eigen levensonderhoud kan voorzien, komt de alimentatieverplichting eveneens te vervallen.

Wat is de hoogte van partneralimentatie?

De hoogte van de partneralimentatie wordt vaak afgestemd met een daartoe deskundig advocaat of medewerker. Hierbij zijn vele factoren van belang waarbij het zaak is om niet alleen naar de hoogte te kijken, maar eveneens naar de draagkracht van zowel de betalende als de ontvangende partner. In de praktijk blijkt dat goede nakomingsmogelijkheden minstens zo belangrijk zijn als de afspraken omtrent de hoogte van de vergoeding. Het is daarbij van belang dat deze afspraken ook niet in beton gegoten zijn, de betalende partner kan veranderingen in inkomen doormaken waardoor ook de hoogte van de alimentatie moet worden herzien. Dit vraagt om een goede overeenkomst waar beide partijen achter kunnen staan. Graag bespreken wij in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek de mogelijkheden om tot een deugdelijke en uitgebalanceerde overeenkomst te komen. Indien partners er onderling niet uitkomen kan een juridische procedure bij de rechtbank gestart worden om een resultaat af te dwingen.

Kinderalimentatie

Alhoewel kinderen op hun achttiende officieel volwassen zijn, zijn de ouders verplicht om te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen tot 21 jaar. Evenals bij partneralimentatie is het van belang om hier onderling goede afspraken over te maken. Daarbij is het onder andere van belang om goed te kijken naar de behoeftigheid van het kind. Wat zijn de daadwerkelijke (redelijk te maken) kosten voor levensonderhoud en studie en in hoeverre kan het kind in zijn eigen behoeften voorzien (bijvoorbeeld door inkomsten uit bijbanen). Indien hierin een tekort bestaat is het goed om naast de partneralimentatie, hierover aanvullende afspraken te maken. Hier geldt ook dat indien de partners er onderling niet uitkomen, een gang naar de rechtbank mogelijk is.

Fiscale aspecten

De alimentatie ontvangende partner dient de ontvangen gelden op te geven als inkomen bij de belastingdienst. De belastingdienst ziet ontvangen alimentatie als een vorm van inkomen waarover inkomstenbelasting betaald moet worden. Daarnaast kan het in bepaalde gevallen zo zijn dat er ook een bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet afgedragen moet worden. De kosten voor onderhoudsverplichting mogen echter als aftrekpost op het inkomen opgegeven waardoor het belastbaar inkomen lager uitvalt op de site van de belastingdienst wordt het navolgende aangegeven:

===

U mag de volgende onderhoudsverplichtingen aftrekken:

 • Periodieke betalingen van partneralimentatie en de losse aanvullingen daarop.
 • Een afkoopsom van partneralimentatie aan uw ex-echtgenoot of een koopsom voor een lijfrente die u hiervoor hebt gestort bij een verzekeraar.
  Dit geldt niet in de volgende gevallen:
  – U betaalt de afkoopsom in de periode dat u duurzaam gescheiden leeft.
  – U woont ongetrouwd samen met uw ex-partner.
 • Ouderdomspensioen dat u als partneralimentatie doorbetaalt.
 • Betalingen voor de verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan u de betaalde premies eerder hebt afgetrokken.
 • Bijstand die de Sociale Dienst aan uw ex-partner betaalt en op u heeft verhaald.
 • Andere onderhoudsverplichtingen, zoals pensioenbetalingen aan vroeger huispersoneel of periodieke betalingen voor verplichtingen tot schadevergoeding.
 • Een deel van het eigenwoningforfait, als uw ex-partner in de eigen woning blijft wonen.

De volgende kosten zijn niet aftrekbaar:

 • Advocaat- en proceskosten om de alimentatie vast te stellen, te verlagen of te beëindigen.
 • Pensioenrechten die een pensioenfonds direct aan uw ex-partner uitkeert.

                                                                                                                                  ===

Bovenstaand overzicht is een beknopte en feitelijke weergave voor kinder- en partneralimentatie en kan niet worden opgevat als juridisch advies. Heeft u een persoonlijke vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen omtrent het onderwerp Kinder- en partneralimentatie.

Liever persoonlijk contact?

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

Bel Mail Chat

Of loop binnen bij ons kantoor aan het Beneden Oosterdiep 57 in Veendam.